Prof. Dr. M. Levhi Akın

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzman

Muayenehane:
Ba?dat Caddesi, Alemdar Apt. No. 213 Kat.1 D.4
?iftehavuzlar, Kad?k?y, ?stanbul

Telefon → 0216 386 72 31
GSM     → 0532 296 54 96
Email    →

?zge?mi?:

?lk ve orta ??renimini Adapazar?'nda, lise ??renimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamlad?ktan sonra 1979 y?l?nda Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi'nde t?p ??renimine ba?lad?. 1983 y?l?nda G?lhane T?p Fak?ltesi'ne yatay ge?i? yapt? ve 1985 y?l?nda t?p ??renimimi tamamlayarak t?p doktoru oldu. 1989 y?l?nda G?lhane Askeri T?p Akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i'nde ba?lad??? uzmanl?k e?itimini 1993 y?l?nda tamamlayarak Genel Cerrahi Uzman? oldu. 1995 y?l?nda G?lhane Askeri T?p Akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i'nde Yard?mc? Do?entlik g?revine ba?lad?. 1995-1996 y?llar? aras?nda bir y?l s?re ile Londra/?ngiltere'de uzmanl?k sonras? t?p e?itimi ald?. 2000 y?l?nda Do?ent, 2007 y?l?nda Profes?r oldu. Halen Liv Hospital/?stanbul'da Genel Cerrahi Uzman? ve Meme Hastal?klar? ?nitesi sorumlusu olarak g?rev yapmaktad?r.

E?itim Ald??? Kurumlar:

• Mithatpa?a ?lkokulu, Adapazar? (1967-1972)
• Mithatpa?a Ortaokulu, Adapazar? (1972-1975)
• Kuleli Askeri Lisesi, ?stanbul (1975-1979)
• Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi, Ankara (1979-1983)
• GATA T?p Fak?ltesi, Ankara (1983-1985)

?al??t??? Kurumlar:

• Mezuniyet Sonras? Askeri T?p E?itimi, GATA, Ankara (1985-1986)
• 14'?nc? Mekanize Tugay Sa?l?k ?ube M?d?r? ve Revir Ba?tabibi, Kars (1986-1989)
• Genel Cerrahi Servisi Uzmanl?k ??rencisi, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (1989-1993)
• Genel Cerrahi Uzmanl???, Girne Askeri Hastanesi, K?br?s (1993-1995)
• Onursal Klinik Asistanl???, St Mark's Hospital, Londra (1995-1996)
• Genel Cerrahi Yard?mc? Do?entli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (1995-2000)
• Genel Cerrahi Do?entli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2000-2007)
• Genel Cerrahi Profes?rl???, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2007-2011)
• Acil Servi ?efli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2009-2011)
• Cerrahi Hastal?klar B?l?m Ba?kanl??? ve Genel Cerrahi Servis ?efli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2011-2013)
• Kalp ve Damar Cerrahisi ?ef Vekilli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2011- )
• Ba?tabip ?lmi Yard?mc?l???, Cerrahi Hastal?klar B?l?m Ba?kanl??? ve Genel Cerrahi Servis ?efli?i, GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, ?stanbul (2013-2014)
• Liv Hospital, Genel Cerrahi B?l?m?, Genel Cerrahi ve Meme Hastal?klar? ?nitesi Sorumlusu, ?stanbul (2014- ).

Dergi Edit?rl?kleri, Yay?n ve Bilimsel Dan??ma Kurulu ?yelikleri:

• Yo?un Bak?m Dergisi Edit?rl??
• Balkan Military Medical Review Dan??ma Kurulu ?yeli?i
• T?rk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Yay?n Kurulu ?yeli?i
• Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yay?n Kurulu ?yeli?i
• World Journal of Surgery Makale Dan??manl??
• Indian Journal of Surgery Makale Dan??manl??
• Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal ?nvaziv Cerrahi Dergisi Makale Dan??manl??
• T?rk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Makale Dan??manl??
• Turkish Journal of Gastroenterology Makale Dan??manl??
• G?lhane T?p Dergisi Makale Dan??manl??
• Gazi T?p Dergisi Makale Dan??manl???.

Dernek ?yelikleri:

• ?stanbul Tabip Odas
• T?rk Cerrahi Derne?i
• ?stanbul Cerrahi Derne?i
• Travma ve Acil Cerrahi Derne?i
• Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derne?i
• T?rk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derne?i
• St Mark's Association
• International Society of Surgery (ISS)
• Eoropean Society of Coloproctology (ESCP)
• American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS)
• American Collage Surgeons (ACS)
• European Societ慢正牥桜浴屬晬祭?潣屭?洵獡獫坜潨敬慳敬??慍歳????嘲栮?簊簰?扜捡敫屲瑨汭汜浦慹楰挮浯?慭歳屳桗汯獥?慆散?獡獫????栮浴?簊簰?扜捡敫屲瑨汭汜浦慹楰挮浯?慭歳屳桗汯獥?慆散?獡獫?????栮浴?簊簰?扜捡敫屲瑨汭汜浦慹楰挮浯?慭歳屳桗汯獥?慆散?獡獫??????瑨汭??尺慢正牥桜浴屬晬祭灡?潣屭?洵獡獫坜潨敬慳敬??慍歳?????瑨汭??尺慢正牥桜浴屬晬祭灡?潣屭?洵獡獫坜潨敬慳敬??慍歳?桗瑡???慍歳栮浴?簊簰?扜捡敫屲瑨汭汜浦慹楰挮浯?慭歳屳桗汯獥??